Устав кооператива

Устав кооператива

KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS LATVIJAS LIELLOPS STATŪTI

1. Kooperatīvās sabiedrības nosaukums
1.1. Sabiedrības nosaukums ir kooperatīvā sabiedrība LATVIJAS LIELLOPS (turpmāk – Sabiedrība). Sabiedrība savā darbībā lieto arī saīsināto Sabiedrības nosaukumu, kas ir KS LATVIJAS LIELLOPS.

2. Sabiedrības darbības mērķi un uzdevumi
2.1. Sabiedrības mērķis ir attīstīt Latvijā mērķtiecīgi audzētas, kvalitatīvas liellopa gaļas realizācijas iespējas, veicināt gaļas šķirņu liellopu nobarošanu Latvijā, izglītot Sabiedrības biedrus liellopu nobarošanā un kvalitatīvas gaļas ražošanā, samazināt Biedru saimniecībām pašizmaksu liellopu gaļas ražošanā, izglītot liellopa gaļas patērētājus Latvijā, radīt pievienoto vērtību gaļas liellopu nozarei Latvijā.
2.2. Sabiedrības uzdevumi ir organizēt Biedru saražotās liellopa gaļas pirmapstrādi un realizāciju gan vietējos, gan eksporta tirgos, nodrošināt produkcijas loģistiku, organizēt Biedru apgādi ar lauksaimniecības ražošanai nepieciešamajām izejvielām un ražošanas līdzekļiem, nodrošināt Biedriem nepieciešamās zināšanas un/vai speciālistu konsultācijas liellopa gaļas ražošanā, nodrošināt pieaugušo tālākizglītību, piesaistīt līdzfinansējumu un
valsts atbalstu dažādu projektu un atbalsta programmu ietvaros.

3. Sabiedrības Biedri
Par Sabiedrības Biedru var būt fiziskās personas un Latvijā reģistrētas juridiskās personas, kas nodarbojas ar gaļas šķirņu un to krustojumu liellopu mērķtiecīgu
nobarošanu Latvijā, izmantojot zāles rupjo lopbarību un ganību aploku sistēmas, nobaro vismaz 5 (piecus) liellopus gadā un nav Biedrs citā Sabiedrībā, kuras darbības mērķi ir līdzīgi vai vienādi ar Sabiedrības darbības mērķiem.

4. Biedru uzņemšanas noteikumi
4.1. Lēmumu par Biedra uzņemšanu pieņem kopsapulce.
4.2. Dienā, kad kopsapulce izskata iesniegumu par Biedra uzņemšanu, jābūt nokārtotiem Sabiedrības Statūtos paredzētajiem ar iestāšanos saistītajiem maksājumiem.
4.3. Gadījumā, ja līdz kopsapulcei, kuras laikā tiek skatīts personas pieteikums, visi Sabiedrības statūtos paredzētie ar iestāšanos saistītie maksājumi nav veikti, kopsapulce atsaka personai uzņemšanu Sabiedrībā.
4.4. Ja kopsapulce pieņem lēmumu atteikt uzņemšanu, tad izdarītie maksājumi atgriežami atpakaļ to maksātājam.
4.5. Sabiedrības dibinātāji kļūst par tās biedriem ar brīdi, kad Sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra žurnālā. Dibinātāji automātiski tiek ierakstīti biedru reģistrā. Savukārt pēc dibināšanas citas personas var kļūt par biedru tikai ar uzņemšanu (ierakstīšanu biedru reģistrā).
4.6. Persona, kas vēlas kļūt par biedru, iesniedz Sabiedrībai rakstveida pieteikumu, norādot biedra uzņemšanai un biedru reģistra vešanai nepieciešamās ziņas, kā arī apmaksā vismaz vienu paju.

5. Biedru izstāšanās un balsstiesību zaudēšanas noteikumi
5.1. Lēmumu par Biedra izslēgšanu pieņem kopsapulce.
5.2. Biedrs viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, par kuru tiek uzskatīta piektā diena no lēmuma nosūtīšanas dienas, var prasīt jautājuma atkārtotu izskatīšanu nākamajā biedru kopsapulcē.
5.3. Ja personai atteikta uzņemšana, sabiedrība piecu dienu laikā rakstveidā informē pieteikuma iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu. Pieteikuma iesniedzējs viena (1) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas var prasīt jautājuma izskatīšanu nākamajā biedru kopsapulcē.

6. Biedru kopsapulce
6.1. Sabiedrības Biedru kopsapulces kompetencē ir likumā noteiktie lēmumi.
6.2. Paziņojumu par Biedru kopsapulces sasaukšanu valde rakstveidā dara zināmu visiem Biedriem vismaz 30 dienas pirms Biedru kopsapulces. Ja kopsapulces sasaukšana notiek elektroniski, tad šis termiņš ir 20 dienas.
6.3. Biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā klātesošo Biedru skaita.
6.4. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar klātesošo Biedru balsu vairākumu.
6.5. Lēmumu par grozījumu izdarīšanu statūtos, sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu un sabiedrības reorganizāciju pieņem, ja par to balso ne mazāk par trim ceturtdaļām kopsapulcē klātesošo Biedru.
6.6. Biedru kopsapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumu, kad aizklātu balsošanu pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo balsstiesīgo Biedru.
6.7. Biedri var pieņemt lēmumu bez Biedru kopsapulces sasaukšanas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
6.8. Biedram ir tiesības piedalīties un balsot Biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos līdzekļus.
6.9. Biedram ir tiesības balsot par Biedru kopsapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem pirms Biedru kopsapulces, savu balsojumu sabiedrībai nosūtot ne agrāk kā 10 dienas pirms Biedru kopsapulces.

7. Sabiedrības valde
7.1. Sabiedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Sabiedrības kopsapulce.
7.2. Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību vismaz divu valdes locekļu sastāvā, valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi.

8. Sabiedrības pamatkapitāls
8.1. Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir 11 000 EUR.
8.2. Vienas pajas nominālvērtība ir 1000 EUR.
8.3. Katram Sabiedrības Biedram ir vismaz viena paja.
8.4. Biedra maksimālais paju skaits nav ierobežots.

9. Sabiedrības peļņa
9.1.Biedram izmaksājamās peļņas daļu nosaka proporcionāli tā izmantoto Sabiedrības pakalpojumu apjomam, ņemot vērā Biedra piegādāto liellopa gaļas produkciju attiecīgajā saimnieciskās darbības gadā (eiro, vadoties pēc cenām, par kādām Biedrs piegādājis liellopa gaļu).

10. Iestāšanās nauda
10.1. Iestāšanās maksas apmērs tiek noteikts 1000 eiro apmērā.

Выберите поля, которые будут показаны. Остальные будут скрыты. Перетащите их, чтобы изменить порядок.
  • Изображение
  • Рейтинг
  • Цена
  • Описание
  • Дополнительная информация
  • Добавить в корзину
Щелкните снаружи, чтобы скрыть панель сравнения
Сравнить